Algemene VoorwaardenAlgemene voorwaarden 2021Artikel 1: Duur en inhoud overeenkomst, inschrijfgeld, lidmaatschapskosten (abonnementskosten)


 1. In geval van een proefperiode eindigt de overeenkomst zonder dat de opzegging nodig is na afloop van de overeengekomen periode.
 2. Abonnementen worden nooit stilzwijgend verlengd.
 3. Bij aanvang van het abonnement is er géén inschrijfgeld verschuldigd
 4. De abonnementskosten zijn per maand aan te schaffen en per maand opzegbaar
 5. Het abonnement geeft het lid recht om deel te nemen aan alle groepslessen die aangeboden worden.
 6. PT lessen vallen buiten de overeenkomsten die aangegaan worden, de tarieven daarvan worden op basis van de intake bepaald.
 7. Het is mogelijk om een strippenkaart te kopen of een overeenkomst af te sluiten
 8. Een strippenkaart geeft je recht om aan alle groepslessen deel te nemen tot wanneer de strippenkaart vol is.

Artikel 2: Kosten


 1. Het lid mag gebruik maken van alle groepslessen wanneer deze ook daadwerkelijk zijn betaald. Hiermee zal ook maandelijks een controle voor worden uitgevoerd.

Artikel 3: Verhuizing


 1. Indien het lid als gevolg van een verhuizing niet meer in staat is om gebruik te maken van het lidmaatschap blijft hij desondanks verplicht de abonnementskosten tot het einde van het lopende abonnement te voldoen.

Artikel 4: Opzegging abonnement


 1. Na afloop van de eerste periode van het abonnement wordt dit, behoudens tijdige opzegging, nooit stilzwijgend verlengd. Het lid dient zelf een nieuwe maand af te sluiten en te voldoen 
 2. Na afloop van de eerste periode kan het lid het abonnement op ieder moment opzeggen zonder opzegtermijn. 
 3. Opzegging kan uitsluitend per mail. Andere wijzen van opzegging worden niet geaccepteerd. 
 4. Beëindiging van het abonnement door het lid ontslaat hem niet van zijn betalingsverplichting van reeds verschuldigde en opeisbare bedragen.


Artikel 5: Na de betaling

 1. Na de betaling ontvangt het lid hier een bewijs van zodat hij/zij kan deelnemen aan alle groepslessen.
 2. Er mag alleen deelgenomen worden aan trainingen/groepslessen wanneer deelnemer zich er ook daadwerkelijk voor aangemeld heeft.
 3. De directie mag bij niet betaling van de abonnementskosten en/of bij wangedrag van het lid – een en ander naar het oordeel van de directie – het lidmaatschap per direct intrekken en het lid de toegang tot deelname aan de groepslessen ontzeggen. De lidmaatschapskosten blijven in dat geval gewoon tot het einde van het lidmaatschap verschuldigd.

Artikel 6: Openingstijden


 1. Freesthenics gym stelt de openingstijden vast en zal o.a. op feestdagen en gedurende die periode aangepaste openingstijden hanteren dit zal verder niet leiden tot verlaging van het lidmaatschap of teruggave daarvan.
 2. Freesthenics gym zorgt er ten allen tijde voor dat het lid het gehele jaar bij ons terecht kan en gebruik kan maken van ons aanbod.

Artikel 7: Tariefaanpassing


 1. Freesthenics gym mag periodiek de tarieven wijzigen. Tarief wijzigen m.b.t. overheidsmaatregelen worden onmiddellijk ingevoerd en zijn geen reden tot beëindiging van het abonnement.

Artikel 8: Risico en aansprakelijkheid


 1. Het lid weet dat het beoefenen van sport risico’s met zich mee brengt. Deelname aan de groepslessen van Freesthenics gym is geheel op eigen risico.
 2. Freesthenics gym is niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van letsel of ongeval van het lid.
 3. Freesthenics gym is ook niet verantwoordelijk voor schade aan derden.
 4. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Freesthenics gym of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal Freesthenics gym het lid vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden.

Artikel 9: Klachten


 1. Eventuele klachten meldt het lid bij de directie per mail naar freesthenicsgym@gmail.com

Artikel 10: Toepassen recht en geschillen


 1. Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen worden aan de terzake bevoegde Nederlandse rechter voorgelegd.